Voetbalvereniging F.C. Ulu Spor Voetbalvereniging F.C. Ulu Spor

HYPER-X
THEME

BESTUUR

Het bestuur van de vereniging bestaat uit verschillende afdelingen. Binnen deze afdelingen zijn een of meerdere commissies actief. Hieronder zullen de afdelingen en hun taken worden beschreven.

HET DAGELIJKS BESTUUR.

Het dagelijks bestuur van Ulu Spor wordt gevormd door de voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester, de voorzitter van de commissie voetbaltechnische zaken alsmede de algemene bestuursleden. Het dagelijks bestuur vergadert gewoonlijk een keer per maand.
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken en voor het bewaken van de belangen van de vereniging. In dat kader ontwikkelt en coördineert het dagelijks bestuur het beleid van de vereniging.
Het dagelijks bestuur is voorts verantwoordelijk voor de benoeming van leden van de nader te bespreken commissies en voor de benoeming van o.a. de (betaalde) trainers.

Het dagelijks bestuur is de vertegenwoordiger van de vereniging als rechtspersoon naar buiten toe.

Per functie en portefeuille zullen de onderdelen van het dagelijks bestuur en hun taken hieronder worden beschreven.

VOORZITTER:

• het in samenwerking met de overige bestuursleden besturen van de vereniging op met name tactisch en strategisch niveau;
• het in samenwerking met de vicevoorzitter, secretaris en penningmeester leiden van de dagelijkse gang van zaken;
• het vertegenwoordigen van de vereniging bij evenementen en andere aangelegenheden;
• het leiden van de bestuursvergaderingen;
• het bewaken van de optimale bezetting van het bestuur.

VICEVOORZITTER:

• het in voorkomende gevallen vervangen van de voorzitter;
• het beheren van een van de overige bestuursportefeuilles.

SECRETARIS:

• het fungeren als eerste aanspreekpunt voor leden en derden;
• het ontvangen van de verenigingspost en deze verwerken;
• het voorbereiden en notuleren van leden- en bestuursvergaderingen;
• het opstellen en coördineren van de veld- en kleedkamerindelingen;
• het coördineren van de wedstrijden en bewaken van de wedstrijdplanning.

PENNINGMEESTER:

• het registreren van de inkomsten en uitgaven van de vereniging en het optimaal voeren van de administratie;
• het bewaken van de budgetten en het controleren van de kantine-inkomsten en uitgaven;
• het ontvangen/verzenden en betalen/innen van facturen;
• het bewaken van de sponsorbijdragen;

VOORZITTER COMMISSIE VOETBALTECHNISCHE ZAKEN

• het opzetten en uitvoeren van het technisch beleid;
• het coördineren van de trainingen;
• het werven van nieuwe spelers;
• het regelen van de opvang en inpassing van nieuwe leden
• het bewaken van de optimale kwaliteit en kwantiteit van de spelers;
• het onderhouden van regelmatige contacten met de trainer en leider;
• het inventariseren van het aanwezige materiaal, de uitgifte daarvan en de coördinatie daarover;
• het toezien op de uitbetaling van de trainersvergoeding door de penningmeester.

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)

Eenmaal per jaar houdt het bestuur een Algemene Ledenvergadering. De leden worden hiervoor uitgenodigd per e-mail en via de website.
De algemene ledenvergadering kent de volgende taken:
• het benoemen van de leden van het bestuur;
• het vaststellen van de begroting;
• het controleren van het bestuur (door het instellen van commissies)
• het beslissen over andere verenigingsgerelateerde aspecten.

null

Erman Schuurman

Voorzitter

Erman Schuurman

T. 06 22 55 43 04

E. fculuspor@hotmail.com

null

Umut Yildirim

Secretaris

Umut Yildirim

T. 06 51 26 66 99

E. fculuspor@hotmail.com

null

Sener Turker

Penningmeester

Sener Turker

T. 06 81 53 94 61

E. fculuspor@hotmail.com

null

Errol Pawiroredjo

Algemeen bestuurslid

Errol Pawiroredjo

T. 06 14 11 22 95

E. fculuspor@hotmail.com